Realizări și perspective

Astăzi, 6 iunie 2017, a avut loc lansarea Raportului de activitate a Consiliului Concurenței pentru anul 2016. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre cele mai importante realizări și direcții prioritare pentru anul 2017.

Mai jos o retrospectivă scurtă a activității autorității de concurență în 2016:

–         A fost intensificată promovarea culturii concurențiale prin intermediul diferitor activități de informare și advocacy. Astfel, acțiunile Consiliului Concurenței, privind prevenirea și contracarare a practicilor anticoncurențiale au fost promovate în cadrul a 41 de evenimente organizate cu participarea reprezentanților autorităților publice, autorităților de reglementare, producătorilor agricoli, consumatorilor, exportatorilor, transportatorilor, asociațiilor profesionale, precum și experților în domeniile date. De asemenea, au fost organizate și desfășurate 8 evenimente sub egida Competition CaFE, care oferă posibilitatea unei comunicări tematice cu părțile interesate într-un nou format.

–         A fost definitivat proiectul programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Programul prevede o abordare complexă şi strategică a problemelor, obiectivelor şi acţiunilor ce se impun a fi realizate pentru dezvoltarea mediului concurenţial şi stimularea concurenţei în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor, creşterii competitivităţii economiei pe plan internaţional.

–         60 de cazuri de încălcare a legislației concurențiale s-au aflat în derulare, precum și 31 de cazuri  de încălcare a legislației cu privire la publicitate

–         Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 19,21 mln. lei, în bugetul de stat fiind încasate 4,71 mln. lei.

–         Au fost implementate mai multe instrumente ale politicii de concurență, unul dintre ele fiind angajamentele, care reprezintă o modalitate rapidă de a remedia situația pe o piață.

–         În rezultatul examinării judiciare, pe parcursul anului 2016, a acţiunilor intentate în temeiul Legii concurenţei, au fost finalizate 16 cauze, dintre care, în 12 cazuri instanţa de judecată a dat câștig de cauză Consiliului Concurenței. Acest fapt denotă o rată a câștigurilor în instanța de judecată în mărime de 75 %.

–         A crescut numărul notificărilor și raportărilor transmise prin intermediul platformei electronice SIRASM: 88% din furnizori de ajutor de stat au utilizat sistemul în vederea notificării măsurilor de sprijin și 58% din numărul total de furnizori au raportat on-line .

–         Au fost elaborate Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2014 și Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015, din care se atestă că cea mai mare pondere a ajutorului de stat raportat pentru anul 2015 a fost pentru dezvoltare regională și SIEG.

–         În vederea eficientizării implementării Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat au fost adoptate 10 regulamente privind evaluarea ajutorului de stat sectorial.

–         A fost elaborat Raportul privind implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2014-2016, un raport de totalizare conform căruia din cele 29 de măsuri ce urmau a fi realizate în 20l4-2016 la Titlul V. Comerţ și aspecte legate de comerț, Capitolul 10. Concurența, Secțiunea 1. Antitrust și Concentrări Economice și Secțiunea 2. Ajutoare de stat Consiliul Concurenței a înregistrat un grad de 100% a nivelului de realizare a acțiunilor planificate

–         Nevoia de eficientizare a activității Consiliului Concurenței în procesul de realizare și furnizare a serviciilor publice, a determinat introducerea sistemului indicatorilor de performanță. Acest sistem face posibilă evaluarea consumului de resurse în raport cu rezultatele obținute și compararea lor cu nivelurile stabilite ca obiective planificate. Astfel, în anul 2016, impactul pozitiv asupra bunăstării consumatorilor a fost de 5 ori mai mare decât resursele publice utilizate de autoritate.

Totodată, vorbitorii au evidențiat câteva cazuri cu impact semnificativ asupra consumatorilor și au fost conturate următoarele direcții prioritare pentru anul 2017:

1)     Implementarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Programul va asigura o nouă abordare de dezvoltare a concurenței și deschiderea sectoarelor economice către concurență. Intensificarea eforturilor pentru promovarea culturii concurenţiale în vederea  lărgirii spectrului de participanți la evenimentele de advocacy. 

 2)    Intensificarea eforturilor în vederea identificării ajutoarelor de stat ilegale și/sau utilizate abuziv. Elaborarea și adoptarea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în anul 2016. 

 3)    Intensificarea activităților pro-active de investigare, realizarea studiilor utile de cunoaștere a piețelor (în comun cu partenerii de dezvoltare), revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu Legea concurenței, aplicarea softului pentru investigații. 

 4)    Fortificarea capacităților instituționale 

 5)    Realizarea angajamentelor Consiliului Concurenței stipulate în documentele de importanță internațională și națională asumate în materie de concurență și ajutor de stat, prevăzute în: Acordul de Asociere și PNAAA, Foia de parcurs privind ameliorarea competitivității, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018.